اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

دوشنبه
دوشنبه 27 خرداد 1398
25 فروردین 1398 25 فروردین 1398
13:09 13:09

نویزگیر 28 / آذرجان سلام!

آذرجان سلام!

نویزگیر این هفته نگاه طنزی دارد به اخبار کسانی که در هفته گذشته تکذیب کردند، حمایت کردند، بی‌ادبی کردند و دایرکت رفتند!

دیدگاه خود را بنویسید

icon news