اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 25 تیر 1398
27 فروردین 1398 27 فروردین 1398
12:17 12:17

برخی از نام های اصیل ایرانی برای دختران

ایران: به معنای آزادگان و سرزمین آزادی است.

ایراندخت: به معنای دختر ایران است.

آدخت: به معنای خجسته و نیکو است.

ارغوان: نام یک گل است.

اختر: به معنای ستاره و شهاب است.

آرام دخت: از نام های برگزیده است.

آرامش: به معنای آرمیدن است.

ارنواز: نام یکی از خواهران جمشید و به معنای نیکو سخن و خوش گفتار است.

ارمغان: به معنای پیشکشی و هدیه است.

آلاله: نام یک گل است.

انیران: به معنای روشنایی بی پایان است.

آزاده: نام مادر گشتاسب است.

آشیان: به معنای لانه و کاشانه است.

اشااونی: به معنای زن پاک و راست است.

آپامه: به معنای خوش رنگ و آب است. آپامه نام دختر اردشیر دوم هخامنشی است.

آرام دل: از نام های برگزیده است.

اشودخت: از نام های برگزیده است.

ایشتار: به معنای ستاره باران و آب، تشتر(تیر) است.

آژند: نام یک گل است.

آفرین: به معنای درود و سپاس است.

اشومهر: از نام های برگزیده است.

آندیا: نام زن اردشیر ساسانی است.

آرمیتا: به معنای آرمان و عشق پاک است.

آژند: نام یک گل است.

افسون: از نام های برگزیده است.

آبگینه: به معنای شیشه و بلور است.

افشان: از نام های برگزیده است.

آشنا: به معنای یار و دوست است.

آفتاب: به معنای گرمی و روشنایی است.

انارام: روشنایی بی فروغ و بی پایان.

به آفرید: به معنای آفریده بهتر و نام دختر کی گشتاسب است.

بهشت: به معنای پردیس و بهترین است.

بهین: به معنای بهترین و نیکوترین است.

بهرو: به معنای نیکو چهره است.

به آفرین: به معنای نیک آفریده شده است.

بهناز: به معنای بهترین کرشمه است.

بیتا: به معنای یکتا و بی مانند است.

بانو: به معنای خانم است و کلمه احترام درمورد بانوان است.

بهگل: به معنای بهترین گل است.

بهار: نخستین فصل سال است.

بهرخ: به معنای نیک چهره است.

اخبار مرتبط

icon news

نام های ایرانی با حرف الف برای پسر

در این مطلب سلام نو به معرفی برخی از نام های ایرانی با حرف الف برای پسر و همچنین معان...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news