اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 25 شهریور 1398
29 اردیبهشت 1398 29 اردیبهشت 1398
11:35 11:35

جزئیات بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته از زبان خزانه دار شورای شهر تهران

خزانه دار شورای شهر تهران از تحقق ۱۰۵ درصدی  بودجه نقدی سال گذشته شهرداری خبر داد.

بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته ۱۰۵ درصد محقق شد

به گزارش سلام نو،  سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ را ارائه و اظهار کرد: در ارزیابی کلی، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در اسفندماه ۹۷ شهرداری تهران توانسته مبلغ ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال؛ معادل ۱۹۴ درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال هزینه در اسفند ماه، با توجه به اینکه برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ ۱۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد است، معادل ۱۹۹ درصد مصارف ماهانه خود را منظور کرده است.

وی اظهار کرد: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه ۱۳۹۷ شهرداری تهران با مازاد عملکرد ۱۳ هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که عمدتاً مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در حالی که شهرداری مکلف به تأمین ۴۳ درصد منابع از این محل بود و ما شاهد هستیم که توانست مبلغ ۱۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال (۵۳ درصد) از منابع خود را از این محل تأمین کند.

رسولی با بیان اینکه در بخش درآمدهای نقدی در اسفندماه شاهد عملکرد ۱۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریالی هستیم، اعلام کرد: این عملکرد نسبت به مصوبه شورا (۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال) با مازاد عملکرد ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال (معادل ۱۸۰ درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) تحقق در این بخش مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بخش منابع حاصل از تملک دارایی‌های مالی، که تأمین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تأمین مالی را شامل می‌گردد، در حالی‌که شهرداری مکلف به تأمین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۸۲۰ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد از یک دوازدهم بودجه مصوب) و ۳ درصد از منابع خود را در اسفند ماه از این محل تأمین کرده است. به عبارتی در این ماه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب ۴۳ درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه نیز گفت: در بخش عملکرد مصارف در اسفند ماه ۱۳۹۷، طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، مازاد عملکردی ۱۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریالی (۱۹۹ درصد) نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه‌ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است ما شاهدیم مبلغ ۱۹ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه‌ای از آن خود کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که عمدتاً به هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، شاهد عملکرد ۶۰۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال، معادل ۱۲۱ درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل ۲۶ درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه ۱۳۹۷ را از آن خود کرده است.

رسولی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۳۹۱ میلیارد ریالی در اسفند ماه هستیم، ۲۶.۶ درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تأمین منابع از طریق وام است.

وی اظهار کرد: مطمئناً هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متأسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است، که لازم بوده شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی در نگاهی به عملکرد یک ساله گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوازده ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما شهرداری تهران در برش عملکردی دوازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال (۹۲/۵ درصد) را تحصیل نماید. اعتبار مصوب درآمد یک ساله برابر ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال به صورت نقد و ۴۰ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال به صورت غیر نقد است، در حالی که وصولی نقد یک ساله برابر ۱۴۱ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال (معادل ۱۰۵ درصد) و وصولی غیر نقد ۱۹ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال (معادل ۴۸ درصد) است.

خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: کل اعتبار هزینه‌های ابلاغی مبلغ ۱۵۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در یکسال است و شهرداری با اعلام مبلغ ۸۰ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال هزینه در دوازده ماه، معادل ۵۰ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده است. اعتبار ابلاغی نقد مبلغ ۱۲۶ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال و میزان عملکرد یک ساله نقد ۷۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال (معادل ۵۷ درصد) است و اعتبار هزینه‌ای غیر نقد ابلاغ شده مبلغ ۳۲ هزار و ۶۱۸ و عملکرد غیر نقدی یک ساله ۷ هزار و ۴۰۷ (معادل ۲۲ درصد) است. مطمئناً شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شد.

تا پایان فروردین ماه با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع رو به رو هستیم

وی در ارزیابی اولیه عملکرد حساب‌های درآمد و هزینه سال ۹۷ نیز اعلام کرد: ۹۲/۵ درصد منابع بودجه ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ ریالی سال گذشته محقق شده است. تا پایان فروردین ماه بر اساس رویدادهای مالی ثبت شده شهرداری با ۷/۵ درصد عدم تحقق منابع رو به رو هستیم.

خزانه دار شورای شهر گفت: بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است. بودجه غیر نقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبروست. همچنین در اسفندماه درآمدهای نقدی معادل ۱۸۰ درصد ارقام مصوب وصول شده است. این عملکرد در شرایطی تحقق یافته که شورای اسلامی شهر تهران به درستی و با هدف اصلاح الگوی رفتاری بدهکاران شهرداری به لایحه تقاضای بخشودگی شهرداری که همانند سنوات قبل برای تسریع در وصول مطالبات تقدیم شورا شده بود رأی نداده است.

تسویه ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در اسفندماه ۳ هزار میلیارد تومان از اصل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری (بدون احتساب کارمزد و جرایم متعلقه) از طریق دریافت اسناد سررسید خزانه و تهاتر با بانک‌ها تسویه شده است. امروز شهرداری به بانک ملی و صنعت و معدن بدهی ندارد. همچنین در اجرای توافق با دولت و با حسابرسی سازمان حسابرسی مبلغ ۱,۴۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری از ردیف جرایم راهنمایی و رانندگی طی سال‌های ۹۱ الی ۹۴ احیا و دریافت شده است. این موفقیت با استفاده از حسن ارتباط با دولت و پیگیری‌های مجمع امید تهران کسب شده است. این روند همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنم تا سقف حدود ۸ هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم.

رسولی اظهار کرد: ارقام هزینه‌ها در اسفندماه ۱۹۹ درصد یک دوازدهم بودجه مصوب یعنی تقریباً ۴.۵ برابر تحقق یافته است. یک دوازدهم این حساب ۴۳ درصد هزینه سال بوده است. ۷۳ درصد هزینه‌ها جاری و ۲۶ درصد هزینه عمرانی بوده است. سهم هزینه‌های عمرانی ماه پایانی سال ۱۲۱ درصد رقم مصوب ماهیانه بوده است./مهر

اخبار مرتبط

icon news

استقرار دستگاهی برای تغذیه حیوانات شهری در تهران!

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک خبر داد که دستگاه هایی برای تغذیه حیوانا...

راهکار شهرداری برای کاهش ترافیک؛ ساعت کار ادارات دولتی در هفته اول مهر شناور می‌شود

محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران گفت به منظور تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از ترافی...

ماجرای حذف شهید از تابلوهای شهر تهران چه بود؟ +عکس

در سراسر تهران کوچه و خیابان‌هایی وجود دارد که به نام شهیدان دفاع مقدس مزین شده‌اند. ...

تهرانی‌ها از اجرای طرح جدید ترافیک راضی هستند؟

از تیرماه امسال که طرح کاهش آلودگی هوا در تهران اجرا می‌شود واکنش‌های گوناگونی در پی ...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news