اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

یک‌شنبه
یک‌شنبه 27 مرداد 1398
05 خرداد 1398 05 خرداد 1398
18:07 18:07

آنچه از خزانه کل به استان تهران پرداخت می‌شود، بسیار کم است

سازمان مدیریت و برنامه استان تهران درآمدها و هزینه عملکرد دستگاه‌ها را در گزارشی ارائه داد.

90 درصد منابع مالی استان تهران با اخذ مالیات تأمین می‌شود

به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سلام نو، تقی‌زاده در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در جلسه امروز نحوه عملکرد هزینه درآمد دستگاه‌ها گزارشی ارائه شد و سازمان مدیریت و برنامه استان تهران درآمدها و هزینه عملکرد دستگاه‌ها را در گزارشی ارائه داد.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد منابع مالی استان با اخذ مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، بنابراین لازم است سهم بیشتری از منابع مالیاتی جدید اخذ شود و آنچه در استان تهران به عنوان مالیات اخذ می‌شود به خزانه واریز خواهد شد که آنچه از خزانه کل به استان تهران پرداخت می‌شود، بسیار کم است./فارس

دیدگاه خود را بنویسید

icon news