اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 28 خرداد 1398
26 فروردین 1395 26 فروردین 1395
14:30 14:30

اثرات مجرب دعای عظیم الشان معراج /گشایش درب های آسمان با دعای عظیم الشان معراج

اگر این دعا با میتی همراه گردد پروردگار متعال او را می آمرزد و سکرات موت بر او آسان خواهد شد و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر درامان خواهد بود و در روز جزا چهل هزار فرشته از او استقبال خواهند کرد تا او را وارد بهشت گردانند.

اثرات مجرب دعای عظیم الشان معراج /گشایش درب های آسمان با دعای عظیم الشان معراج

اگر این دعا با میتی همراه گردد پروردگار متعال او را می آمرزد و سکرات موت بر او آسان خواهد شد و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر درامان خواهد بود و در روز جزا چهل هزار فرشته از او استقبال خواهند کرد تا او را وارد بهشت گردانند.

دعای معراج یکی از دعاهای مجرب است که اثرات فراوانی برای آن نقل شده است.از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: "شبی که مرا به معراج بردند از تمامی آسمان ها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و بی واسطه با پروردگار مهربان سخن گفتم و مراجعت نمودم.هنگامی که به مقام جبرئیل رسیدم گفتم: یا جبرئیل این چه دعایی ست که تمامی فرشتگان می خوانند؟جبرئیل پاسخ داد:یا محمد(ص) این دعا را به هیچ کس جز مومنین امت خود تعلیم ندهی زیرا که دعای معراج را هرکسی بخواند درب های آسمان به روی او باز می شود و شامل رحمت خداوند مهربان می شود.

یا محمد!این همان دعایی است که از جانب حق برای شما آوردم."

اثرات مجرب دعای عظیم الشان معراج

پروردگار الهی می فرمایند:"هرکسی از آدم تا خاتم دعای معراج را بخواند یا همراه خود داشته باشد عزیز و مکرم می گردد و حاجت روا خواهد شد.هیچ حجابی در میان خداوند و او قرار نخواهد داشت و از تمامی بلایا محفوظ خواهد ماند.

اگر از آدم تا خاتم جمع شوند و تمامی دریاها مرکب گردد و آسمان و زمین کاغذ شوند و دریا خشک شده و آسمان و زمین تمام شود قادر به نوشتن ثواب دعای مجرب معراج نخواهد بود و از هزاران ثواب این دعای پرفضیلت یکی نوشته نشود.

خواننده و فردی که دعای معراج را نزد خود دارد هیچ گاه تنگدست نخواهد شد و هیچ گونه بسته بودن در کار وی ایجاد نخواهد شد و در روز قیامت حساب را از او برخواهند داشت و بی حساب وارد بهشت می شود.

یا محمد!خواننده و دارنده ی دعای مجرب معراج رستگار خواهد شد.هر فردی که یک بار در تمام عمر خود دعای پر منزلت معراج را بخواند حتی اگر نتواند به آن گوش دهد یا با خود داشته باشد چنان است که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج رفته باشد و چهل هزار گوسفند قربانی کرده و چهل هزار بنده را آزاد و چهل هزار مسکین و نیازمند را اطعام داده باشد و به چهل هزار برهنه لباس تن کرده باشد و موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و فرقان محمد المصطفی (ص) را خوانده باشد و در صورتی که بیمار باشد و طبیبان از درمان و معالجه ی آن عاجز و ناتوان باشند اگر این دعا را به بیمار داده و بر بستر و بالین او بگذارند شفا می یابد و اگر فردی قرض دار باشد و دعای مجرب معراج را بخواند پروردگار الهی دین او را ادا می کند و اگر فردی کاهل نماز باشد و این دعا را به همراه خود داشته باشد حق تعالی دل او را روشن می کند و حریص نماز می شود.

دعای معراج به اندازه ای مجرب است و اثرات فراوانی دارد که اگر زنی دشوار زاید این دعا بر آب خوانده شده و بخورد به آسانی وضع حمل می کند و اگر کسی بسته شده باشد این دعا را بر موم گیرند و بر کمر او ببندند گشاده می شود.

اگر بخت دختری بسته باشد و این دعا را خوانده و یا همراه خود داشته باشد این دعای مجرب باعث گشایش بخت او می شود.

اگر فردی پای دار باشد و دعای معراج را برای او بخوانند و بدمند و یا نزد آن فرد باشد هیچ ضرری به او نمی رسد.

اگر زن و شوهری طالب فرزندی باشند و دعای عظیم الشان معراج را برای فرزند دار شدن بخوانند خداوند متعال پسری به آنها عطا خواهند کرد.

دارنده ی دعای عظیم الشان معراج از گزند و آسیب مار و عقرب و زبان بدگویان درامان خواهد ماند.

فردی که دعای معراج را می خواند و با خود همراه دارد از سردرد، درد دل و جگر،درد گوش،فلج، لغوه و جمیع دردها در امان خواهد بود.

اگر این دعا با میتی همراه گردد پروردگار متعال او را می آمرزد و سکرات موت بر او آسان خواهد شد و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر درامان خواهد بود و در روز جزا چهل هزار فرشته از او استقبال خواهند کرد تا او را وارد بهشت گردانند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news