اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 17 آذر 1398
01 مرداد 1398 01 مرداد 1398
15:36 15:36

تکسترورت چه کسی است؟!

خجالتی بودن ویژگی بسیاری از افراد است که به دلیل آن بسیاری از افراد نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. اغلب افراد در موقعیت های متفاوتی با این حس درونی خجالتی بودن روبرو می شوند.

خجالتی بودن باعث می شود که برخی از افراد که توانایی های متفاوتی دارند به آن موقعیت که می توانند دست پیدا نکنند اما در این میان افرادی هستند که اگرچه در جامعه و در ارتباط با دیگران خجالتی هستند و نمی توانند آن گونه که باید ارتباط برقرار کنند اما از ویژگی برخوردار هستند که در فضای مجازی به راحتی می تواند با دیگران ارتباط برقرار کنند و به آن ها پیام بدهند و نسبت به این موضوع تسلط دارند و باوجود این که در ارتباط حضوری با دیگران دارای اعتماد به نفس نیستند اما در فضای مجازی و در ارتباط با دیگران در این فضا دارای اعتماد به نفس هستند.

فضای مجازی باعث شده است که بسیاری از افراد بتوانند اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و با دیگران ارتباط خوبی داشته باشند. برخی از افراد هنگامی که با دیگران در فضای حقیقی روبرو می شوند خجالتی هستند و اعتماد به نفس پایینی دارند اما هنگامی که در فضای مجازی با دوستان یا همکاران و...ارتباط برقرار می کنند و از طریق پیام دادن در ارتباط هستند نه تنها خجالتی نیستند بلکه اعتماد به نفس دارند و به این کار تسلط دارند به این افراد تکسترورت می گویند. این افراد براحتی می توانند در فضای مجازی باعث شادی و خنده دیگران شوند و با نوشته های خود باعث شوند که دیگران باورشان نشود که همان فرد خجالتی در فضای حقیقی هستند و یکی از علت های آن هم این است که برخی به صورت مستقیم نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و ارتباط نوشتاری و غیرمستقیم و خوبی با افراد دارند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news