آرشیو نظرسنجی
نظر شما درباره وجود شعار "مرگ بر آمریکا" در ادبیات سیاسی کشورمان چیست؟
باید حذف شود
87.05%
باید ادامه پیدا کند
12.95%