آرشیو نظرسنجی
در حال حاضر اولویت اصلی اصلاح‌طلبان چه باید باشد؟
ورود بیشتر به دولت
17.57%
ایجاد احزاب کارآمد
42.68%
بازنگری فکری و نظری
27.07%
راه‌اندازی رسانه‌های جدید
12.67%