آرشیو نظرسنجی
در حال حاضر مهمترین رسالت جمهوری اسلامی چیست؟
بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم
59.57%
افزایش آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
30.89%
حفظ استقلال و تقابل با استکبار جهانی
9.53%