آرشیو نظرسنجی
دولت روحانی تاکنون در چه حوزه‌ای بهتر عمل کرده است؟
اقتصادی
3.49%
سیاست خارجی
92.12%
فرهنگی
1.8%
سیاست داخلی
2.59%