آرشیو نظرسنجی
در حال حاضر چه راهبردی را برای اصلاح طلبان مفید می‌دانید؟
گفتگو و اقناع جریان‌های سیاسی
60.66%
فشار از پائین و چانه زنی از بالا
27.53%
قهر و فشار آوردن به حاکمیت
11.81%