اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 آذر 1398
11 آذر 1398 11 آذر 1398
14:41 14:41

آتش‌سوزی در میراث جهانی اتریش

شهر توریستی "هال اشتات" اتریش که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است ، شب گذشته طعمه حریق شد و صدمات جدی به ساختمان های شهر وارد نمود .

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

آتش سوزی در اتریش

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno