اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 11 فروردین 1399
07 دی 1398 07 دی 1398
11:22 11:22

خورشید گرفتگی ؛ وقتی سایه ی ماه روی زمین میفتد

پدیده ی خورشید گرقتگی یا کسوف زمانی زخ می دهد که سایه ی ماه روی زمین بیفتد .پنج شنبه ، 5دی ماه این پدیده از نوع حلقوی در آسمان ایران مشاهده شد و تا ساعت 8:23 صبح نیز ادامه داشت .

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

خورشید گرفتگی در ایران

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno