اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 01 اسفند 1398
08 بهمن 1398 08 بهمن 1398
14:19 14:19

فیلیپین همچنان غرق در خاکستر

در حالیکه حدود یک هفته از فوران آتشفشان تال در فیلیپین می گذرد، جمعیتی در حدود 140 هزار نفر مجبور به ترک شهر، خانه و مزارعشان شده اند.

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno