اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 01 اسفند 1398
08 بهمن 1398 08 بهمن 1398
16:27 16:27

به تماشای "مجلس قتل رئیس جمهور" بنشینید

نمایش "مجلس قتل رئیس جمهور" به نویسندگی و کارگردانی امیر امیری در تماشاخانه مهرگان به روی صحنه رفته است.

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

مجلس قتل رئیس جمهور

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno