اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
26 بهمن 1398 26 بهمن 1398
16:28 16:28

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگردی و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران در محل دائمی نمایشگاه های تهران در حال برگزاری است.

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno