اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 15 فروردین 1399
12 اسفند 1398 12 اسفند 1398
11:49 11:49

هجوم سیل پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان

بازگشایی مرزهای ترکیه به منظور مهاجرت پناهجویان به کشورهای مختلف اروپایی، موجب هرج و مرج و درگیری در مرز این کشور با یونان شده است.

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

درگیری در مرزهای ترکیه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno