اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 15 فروردین 1399
13 اسفند 1398 13 اسفند 1398
14:43 14:43

کشتار بی رحمانه مسلمانان هند در پی قانون جدید شهروندی

به دنبال تصویب قانون جدید شهروندی در هند متاسفانه شاهد کشتار بی رحمانه ی مسلمانان این کشور در ایالت های مختلف هستیم.

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

کشتار مسلمانان هند

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno