اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
14 اسفند 1398 14 اسفند 1398
16:42 16:42

به آتش کشیدن قرآن و مساجد توسط هندوهای افراطی

به دنبال تصویب قانون جدید شهروندی در هندوستان بر علیه مسلمانان این کشور هندوهای افراطی اقدام به آتش زدن قرآن و مساجد نمودند.

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

قانون جدید شهروندی در هند

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno