اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 15 فروردین 1399
17 اسفند 1398 17 اسفند 1398
12:48 12:48

خوردن خون مار و عقرب توسط سربازان آمریکایی

سربازان ارتش آمریکا در حاشیه برگزاری رزمایش کبرای طلایی در تایلند به خوردن مار و رتیل و عقرب پرداختند.

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

خوردن خون مار

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno