اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 15 فروردین 1399
17 اسفند 1398 17 اسفند 1398
13:42 13:42

مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان های مختلف کشور

در حالیکه حدود سه هفته از شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور می گذرد، بیمارستان های شهرهای مختلف در خط مقدم مقابله با این ویروس کشنده قرار دارند.

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

بیمارستان های مختلف کشور

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno