اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
25 اسفند 1398 25 اسفند 1398
11:44 11:44

ایتالیا پس از شیوع و گسترش ویروس کرونا

مردم ایتالیا پس از شیوع و گسترش ویروس کرونا در این کشور به منظور مقابله با آن به قرنطینه خانگی رفتند.

قرنطینه خانگی در ایتالیا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno