اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
13:22 13:22

کنترل اضطراب و ترس در مواجهه با کرونا

یکی از موارد مهم و حائز اهمیت در مقابله با ویروس کرونا کنترل ترس و اضطراب در مواجهه با آن است.

کنترل ترس و اضطراب در کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno