اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
27 اسفند 1398 27 اسفند 1398
16:04 16:04

ارسال تجهیزات کمکی ترکیه به ایران در مقابله با کرونا

محموله تجهیزات کمکی ترکیه جهت مقابله با ویروس کرونا به کشورمان ارسال شد.

کمک ترکیه به ایران

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno