اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
11:52 11:52

آتش سوزی در بیمارستان تاریخی کرمانشاه

بیمارستان تاریخی مسیح (دکتر مرادیان) در کرمانشاه در شب آخرین چهارشنبه سال به صورت عمدی آتش گرفت.

آتش سوزی در کرمانشاه

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno