اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 09 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
13:09 13:09

درگذشت چهره های مشهور در سال 98

بسیاری از چهره های مشهور در سال 98 از دنیا رفتند و عازم سفر ابدی شدند.

درگذشت چهره های مشهور

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno