اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 09 فروردین 1399
28 اسفند 1398 28 اسفند 1398
14:32 14:32

بلایی جهان گیر به نام ویروس کرونا

ویروس کرونا با رفتاری جنون آمیز تمام کشورهای دنیا را درگیر خود کرده است.

کرونا در جهان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno