اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 فروردین 1399 31 فروردین 1399
14:07 14:07

چرخیدن چرخ تولید به شرط رعایت نکات بهداشتی

بسیاری از واحدهای تولیدی با رعایت مسائل بهداشتی در روزهای کرونایی فعالیت خود را از سر گرفته اند.

راه اندازی چرخه تولید در روزهای کرونایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno