اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
17 اردیبهشت 1399 17 اردیبهشت 1399
14:17 14:17

فحاشی رئیس جمهور برزیل به یک خبرنگار

رئیس جمهور برزیل در پاسخ به سئوال یک خبرنگار گفت: خفه شو و دهانت را ببند.

فحاشی رئیس جمهور برزیل

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno