اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
29 اردیبهشت 1399 29 اردیبهشت 1399
15:58 15:58

نوسان در بازار پر رونق این روزهای بورس

این روزها بازار بورس دچار نوسانی شده است که می توان با یک سرمایه گذاری حساب شده از این بازار سود برد.

نوسان در بازار بورس

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno