اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
30 اردیبهشت 1399 30 اردیبهشت 1399
12:37 12:37

فرار خرس پس از حمله به یک مرد

یک خرس در روسیه پس از حمله به یک مرد در خیابان پا به فرار گذاشت.

حمله خرس به پیرمرد

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno