اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 اردیبهشت 1399 31 اردیبهشت 1399
11:51 11:51

استفاده از ماسک های عجیب و غریب در روزهای کرونایی

با شیوع و گسترش ویروس کرونا، استفاده از ماسک در بین عموم مردم بیش از پیش افزایش داشته است.

ماسک های عجیب در روزهای کرونایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno