اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 اردیبهشت 1399 31 اردیبهشت 1399
13:23 13:23

زندگی در شرایط سخت دو خواهر در روزهای کرونایی

شیوع و گسترش ویروس کرونا تأثیرات منفی زیادی بر زندگی افراد در تمامی جوامع به جا گذاشته است.

شرایط زندگی در دوران کرونایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno