اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 اردیبهشت 1399 31 اردیبهشت 1399
14:45 14:45

روش جالب در آغوش گرفتن در روزهای کرونایی

یک زن جوان در کانادا جهت در آغوش گرفتن مادرش از پوشش پلاستیکی استفاده کرده است.

روابط اجتماعی در روزهای کرونایی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno