اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
31 اردیبهشت 1399 31 اردیبهشت 1399
15:29 15:29

دستگیری جاعل فیش‌های حقوقی برای ضمانت زندانیان

فردی که برای ضمانت زندانیان فیش‌های حقوقی جعل می‌کرد، در فیروزکوه دستگیر شد.

دستگیری جاعل فیش حقوقی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno