اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 12 خرداد 1399
03 خرداد 1399 03 خرداد 1399
10:48 10:48

ورود ناگهانی و وحشتناک یک خودرو به حیاط خانه

راننده زنی که کنترل خودرو را از دست داده بود، سر از حیاط یک خانواده در فلوریدا درآورد.

ورود خودرو به حیات

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno