اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 12 خرداد 1399
03 خرداد 1399 03 خرداد 1399
10:54 10:54

روش تشخیص شارژر اصلی از کپیِ باکیفیت

روش تشخیص شارژر اصل از قلابی، در قالب فیلمی کوتاه به نمایش درآمده است.

تشخیص شارژر اصلی از قلابی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno