اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 12 خرداد 1399
03 خرداد 1399 03 خرداد 1399
10:59 10:59

روشن کردن شمع به یاد قربانیان ویروس کرونا

یک زن آلمانی به یاد هشت هزار قربانیان ویروس کرونا تعداد هشت هزار شمع روشن کرده است.

یادبود قربانیان ویروس کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno