اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
31 خرداد 1399 31 خرداد 1399
13:00 13:00

تاثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

شیوع و گسترش ویروس کرونا باعث کاهش رونق اقتصادی تمام کشورهای جهان از جمله ایران شده است.

اقتصاد ایران زیر سایه کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno