اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
01 تیر 1399 01 تیر 1399
13:46 13:46

وقوع آخرین خورشید گرفتگی قرن کشور

صبح امروز آخرین خورشیدگرفتگی قرن رخ داد و در کشور ما از نوع حلقوی و در بسیاری از شهرها قابل رویت بود.

آخرین خورشیدگرفتگی قرن

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno