اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
02 تیر 1399 02 تیر 1399
11:49 11:49

جریمه عابرین پیاده در اوکراین با یر پا گذاشتن قوانین

عابران پیاده در صورت زیر پا گذاشتن قوانین راهنمایی و رانندگی توسط پلیس جریمه می‌شوند.

جریمه عابرین مختلف در اوکراین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno