اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
02 تیر 1399 02 تیر 1399
12:13 12:13

تظاهرات مردم ایتالیا به دنبال مشکلات شدید اقتصادی

پیامد‌های مخرب کرونا در ایتالیا تأثیرات شدیدی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایتالیا گذاشته است.

شرایط سخت اقتصادی در ایتالیا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno