اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
03 تیر 1399 03 تیر 1399
13:56 13:56

وضعیت ورزشگاه های کشور در آستانه شروع مجدد لیگ برتر

آماده‌سازی ورزشگاه‌های کشور برای شروع لیگ برتر زیر سایه کرونا انجام شده است.

ورزشگاه های کشور زیر سایه کرونا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno