اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
03 تیر 1399 03 تیر 1399
14:33 14:33

له کردن معترضان توسط پلیس آمریکا در لس آنجلس

خودروی پلیس با حمله به معترضان در تظاهرات علیه نژاد پرستی به دنبال مرگ جورج فلوید تعدادی از آنها را زیرگرفت.

درگیری معترضان آمریکایی با معترضان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno