اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
09 تیر 1399 09 تیر 1399
12:11 12:11

زیر گرفتن معترضان به نژادپرستی توسط پلیس آمریکا

مامور پلیس دیترویت آمریکا به صورت عمدی معترضان به نژادپرستی را زیر گرفت.

درگیری پلیس آمریکا با معترضان به نژادپرستی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno