اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
09 تیر 1399 09 تیر 1399
14:58 14:58

حمله تروریستی در محل ساختمان بورس پاکستان

چند فرد مسلح به ساختمان بورس پاکستان در شهر کراچی حمله کردند و افرادی را گروگان گرفتند.

گروگان گیری در ساختمان بورس پاکستان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno