اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 20 تیر 1399
09 تیر 1399 09 تیر 1399
16:41 16:41

برگزاری ادامه دادگاه طبری و روابطش با سایر متهمین پرونده

اقاریر اکبر طبری در دادگاه درباره روابطش با سایر متهمین این پرونده همچون حسن نجفی و رسول دانیال زاده شنیدنی است!

دادگاه اکبر طبری و ارتباطش با سایر متهمین

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno