اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
12:35 12:35

کشته شدن ملکه کفتارها توسط سلطان جنگل

یک شیر نر در پارک ملی سرنگتی تانزانیا کفتاری را که رهبر گله‌اش بود، در یک جدال جذاب و نفسگیر کشت.

نبرد سلطان جنگل و ملکه کفتارها

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno