اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 16 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
15:18 15:18

بستن بزرگراهی در آمریکا توسط معترضان به تبعیض نژادی

افراد معترض نسبت به قتل یک سیاه پوست توسط پلیس آمریکا بزرگراهی را در ایالت کلورادو بستند.

ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno