اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 16 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
16:25 16:25

مقاومت ستودنی یک فیل در برابر حمله گله شیرها

مقاومت یک فیل در آفریقای جنوبی در  برابر حمله یازده شیر ماده تعجب و تحسین بسیاری را برانگیخته است.

حمله گله شیرهای ماده به یک فیل جوان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno